کنگره سالیانه اخلاق پرستاری- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۶ | 
مهلت ارسال مقاله به کنگره به پایان رسیده است

مقالات می بایست در ارتباط با محورهای کنگره باشد
مقالات می تواند حاصل کار پژوهشی و یا مروری باشد
خلاصه مقاله در حداکثر 400 کلمه و به زبان فارسی تهیه شود
ارسال فایل ترجمه انگلیسی خلاصه مقاله به همراه فایل فارسی الزامی است 
مسئولیت ذکر نام تمامی مالکین معنوی خلاصه مقاله بر عهده ارسال کننده است
مسئولیت تکراری نبودن خلاصه مقالات (عدم ارسال به سایر کنگره ها) بر عهده ارسال کننده است
مسئولیت رعایت اخلاق پژوهش و اخلاق نشر بر عهده ارسال کننده است
نشانی مطلب در وبگاه کنگره سالیانه اخلاق پرستاری:
http://nursingethics.ir/find.php?item=1.67.16.fa
برگشت به اصل مطلب