کنگره سالیانه اخلاق پرستاری- اخبار کنفرانس
نحوه اخد امتیاز آموزش مداوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۵ | 
معرفی سامانه ثبت نام برای آموزش مداوم متقاضیان اخذ امتیاز آموزش مداوم
به شرکت کنندگان اعم از شرکت کنندگان عادی و دارندگان مقاله فقط در صورت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم امتیاز تعلق می گیرد به زودی نحوه ثبت نام برای اخذ گواهی آموزش مداوم اعلام می گردد
نشانی مطلب در وبگاه کنگره سالیانه اخلاق پرستاری:
http://nursingethics.ir/find.php?item=1.55.28.fa
برگشت به اصل مطلب