کنگره سالیانه اخلاق پرستاری- محورهای تخصصی
محورهای کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۴ | 

موضوعات اخلاقی در:
مراقبت در (منزل،پایان حیات، گروه های آسیب پذیر، بحران ها و ...)
اقتصاد سلامت
فرهنگ سلامت
سیاستگذاری سلامت
آموزش و پژوهش
فناوری و ارتباطات
نوآوری در خدمات سلامت

نشانی مطلب در وبگاه کنگره سالیانه اخلاق پرستاری:
http://nursingethics.ir/find.php?item=1.53.13.fa
برگشت به اصل مطلب