کنگره سالیانه اخلاق پرستاری- اهداف
اهداف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۴ | 

این کنگره با  هدف کلی ارتقای دانش، ارائه نتایج پژوهش های کاربردی، امکان هم اندیشی صاحنظران و جلب توجه و حساسیت نسبت به موضوع مهم اخلاق حرفه ای انجام می شود.

اهداف ویژه در این کنگره عبارتند از: 

-  بزرگداشت مقام حضرت زینب (س) به عنوان الگوی پرستاری 
-  ارائه نتایج تحقیقات پژوهشگران در حوزه اخلاق پرستاری
-  هم اندیشی صاحبنظران و علاقه مندان موضوع اخلاق پرستاری
-  ارائه روش های نوین آموزش موضوعات و اصول اخلاق حرفه ای 
-  کمک به پژوهشگران و دانشجویان برای یافتن موضوعات قابل پژوهش در اخلاق حرفه ای
-   یافتن راهکارهای ارتقاء اخلاق پرستاری در محیط های مختلف حرفه ای

نشانی مطلب در وبگاه کنگره سالیانه اخلاق پرستاری:
http://nursingethics.ir/find.php?item=1.51.12.fa
برگشت به اصل مطلب